Sử dụng API Classification của ChatGPT trong PHP


Mục Lục

 1. I. Giới thiệu về ChatGPT và API Classification
 2. II. Chuẩn bị môi trường để sử dụng API Classification trong PHP
  1. Tạo tài khoản ChatGPT và lấy API key
  2. Cài đặt các thư viện cần thiết để sử dụng API Classification
 3. III. Sử dụng API Classification trong PHP & Các ví dụ thực tế
  1. Phân loại văn bản bằng API Classification
  2. Tự động gán nhãn cho bài đăng trên blog
  3. Phân tích cảm xúc của người dùng từ dữ liệu đầu vào
 4. V. Tổng kết và hướng dẫn thêm
  1. Tổng kết về API Classification và cách sử dụng trong PHP
  2. Hướng dẫn thêm về các tính năng khác của ChatGPT API
  3. Các tài nguyên học tập và phát triển với ChatGPT API.

I. Giới thiệu về ChatGPT và API Classification

API Classification là một trong các API của ChatGPT được cung cấp bởi OpenAI. API này được thiết kế để phân loại các đối tượng, văn bản hoặc dữ liệu dưới dạng các lớp hoặc nhóm khác nhau dựa trên nội dung của chúng. API Classification có thể giúp cho các ứng dụng có khả năng phân loại và tổ chức các thông tin một cách chính xác và nhanh chóng.

Các lớp được phân loại có thể được định nghĩa trước, hoặc có thể được học tự động từ dữ liệu đầu vào thông qua các thuật toán học máy như SVM, Naive Bayes, và Random Forests.

API Classification cung cấp cho người dùng một cách dễ dàng để tích hợp các chức năng phân loại vào các ứng dụng của họ. Nó cho phép người dùng truy cập vào sức mạnh của mô hình xử lý ngôn ngữ tự nhiên của ChatGPT để phân loại dữ liệu một cách chính xác và hiệu quả.

Trong e-book này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách sử dụng API Classification của ChatGPT trong PHP. Chúng ta sẽ đi từ cách cài đặt, tạo các yêu cầu API, và xử lý kết quả trả về để có thể phân loại các văn bản và dữ liệu. Bên cạnh đó, chúng ta cũng sẽ tìm hiểu về các vấn đề liên quan đến bảo mật và đạo đức khi sử dụng API Classification của ChatGPT.

II. Chuẩn bị môi trường để sử dụng API Classification trong PHP

Tạo tài khoản ChatGPT và lấy API key

Để sử dụng các API của ChatGPT, trước tiên bạn cần phải đăng ký một tài khoản trên trang web của ChatGPT và lấy API key. Sau đây là các bước để tạo tài khoản và lấy API key:

 1. Truy cập trang web của ChatGPT tại https://beta.openai.com/.
 2. Nhấp vào nút "Get started for free" để đăng ký tài khoản.
 3. Nhập thông tin đăng ký, bao gồm tên, địa chỉ email và mật khẩu.
 4. Đăng nhập vào tài khoản của bạn.
 5. Nhấp vào nút "API Keys" trên trang chủ.
 6. Nhấp vào nút "Create API Key".
 7. Đặt tên cho API key của bạn và chọn các quyền truy cập tương ứng.
 8. Nhấp vào nút "Create" để tạo API key của bạn.
 9. API key của bạn sẽ hiển thị trong danh sách các API key. Bạn có thể sao chép và lưu nó lại.

Sau khi bạn có API key, bạn có thể sử dụng nó để truy cập các API của ChatGPT từ ứng dụng của mình.

Cài đặt các thư viện cần thiết để sử dụng API Classification

Để sử dụng API Classification của ChatGPT trong PHP, ta cần cài đặt một số thư viện cần thiết như sau:

 • GuzzleHTTP: Thư viện HTTP Client dùng để gửi và nhận HTTP request/response. Cài đặt bằng Composer:

composer require guzzlehttp/guzzle

 • Dotenv: Thư viện dùng để quản lý các biến môi trường và tạo file .env để lưu các thông tin cấu hình. Cài đặt bằng Composer:
  composer require vlucas/phpdotenv

Sau khi cài đặt xong, ta có thể sử dụng các thư viện này để gửi request và nhận response từ API Classification của ChatGPT.

III. Sử dụng API Classification trong PHP & Các ví dụ thực tế

Phân loại văn bản bằng API Classification

Phân loại văn bản là một trong những ứng dụng phổ biến của API Classification của ChatGPT. Bằng cách sử dụng API này, chúng ta có thể xác định chủ đề của một bài viết, email hoặc tin nhắn dựa trên nội dung của chúng.

Dưới đây là một ví dụ về việc sử dụng API Classification để phân loại văn bản trong PHP:

Trong ví dụ này, chúng ta khai báo API key của ChatGPT, đường dẫn đến API endpoint và dữ liệu đầu vào. Sau đó, chúng ta sử dụng hàm curl_init() để tạo một yêu cầu POST đến API endpoint, với dữ liệu đầu vào được chuyển đổi thành chuỗi JSON và header chứa API key. Cuối cùng, chúng ta kiểm tra kết quả trả về từ API và hiển thị chủ đề của văn bản

Tự động gán nhãn cho bài đăng trên blog

 

Trong ví dụ này, chúng ta sẽ sử dụng API Classification để phân loại các bài đăng trên blog theo các chủ đề khác nhau. Bằng cách đó, chúng ta có thể tự động gán nhãn cho các bài đăng và giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm các bài đăng liên quan đến chủ đề của họ.

Đầu tiên, chúng ta cần đăng ký tài khoản và lấy API key của ChatGPT. Sau đó, cài đặt các thư viện cần thiết để sử dụng API Classification trong PHP.

Tiếp theo, chúng ta sẽ viết mã PHP để kết nối tới API Classification và gửi yêu cầu phân loại cho các bài đăng trên blog.

Trong ví dụ này, chúng ta sử dụng model_id là 'text-classification-1.1', là một trong các model phân loại văn bản của ChatGPT. Nội dung bài đăng cần phân loại được đưa vào biến $text. Sau đó, chúng ta kết nối tới API Classification thông qua URL và header đã được khai báo. Dữ liệu đầu vào được gửi trong một mảng gồm một phần tử có key là 'inputs'. Kết quả trả về được lưu vào biến $response, và từ đó chúng ta có thể lấy được nhãn và độ tin cậy của phân loại.

Cuối cùng, chúng ta có thể gán nhãn cho bài đăng bằng cách lưu thông tin nhãn vào một trường dữ liệu tương ứng. Việc này sẽ giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm các bài đăng liên quan đến chủ đề của họ.

Phân tích cảm xúc của người dùng từ dữ liệu đầu vào

Để phân tích cảm xúc của người dùng, chúng ta có thể sử dụng phương thức classifyText() của API Classification để phân loại đoạn văn bản vào các nhãn cảm xúc như tích cực, tiêu cực hoặc trung tính. Sau đó, chúng ta có thể tính toán tỉ lệ giữa các nhãn để đưa ra kết quả phân tích cảm xúc.

Dưới đây là ví dụ về cách sử dụng API Classification trong PHP để phân tích cảm xúc của người dùng từ dữ liệu đầu vào:

Trong ví dụ trên, chúng ta sử dụng phương thức classifyText() để phân loại đoạn văn bản vào các nhãn cảm xúc. Đối số thứ nhất là đoạn văn bản cần phân tích cảm xúc, và đối số thứ hai là một mảng các nhãn cảm xúc mà chúng ta muốn phân loại. Sau đó, chúng ta tính toán tỉ lệ giữa các nhãn cảm xúc bằng cách chia điểm số của từng nhãn cho tổng

V. Tổng kết và hướng dẫn thêm

Tổng kết về API Classification và cách sử dụng trong PHP

 

Với việc tích hợp API Classification vào PHP, người dùng có thể dễ dàng xây dựng các ứng dụng phân loại văn bản hoặc phân tích cảm xúc cho các nhu cầu khác nhau.

Để sử dụng API Classification trong PHP, người dùng cần tạo tài khoản ChatGPT và lấy API key. Sau đó, người dùng cần cài đặt các thư viện cần thiết để sử dụng API Classification trong PHP. Các ví dụ sử dụng API Classification trong PHP như phân loại văn bản, tự động gán nhãn cho bài đăng trên blog và phân tích cảm xúc của người dùng từ dữ liệu đầu vào.

Với sự kết hợp giữa API Classification và PHP, người dùng có thể dễ dàng phân loại văn bản và phân tích cảm xúc cho các ứng dụng thực tế của mình. Việc sử dụng API Classification trong PHP giúp cho các ứng dụng trở nên thông minh và linh hoạt hơn trong việc xử lý ngôn ngữ tự nhiên và phân tích dữ liệu.

Hướng dẫn thêm về các tính năng khác của ChatGPT API

 

Ngoài tính năng phân loại văn bản, nó còn cung cấp các tính năng khác như tổng hợp văn bản, tạo tiêu đề, dịch thuật và sinh văn bản. Dưới đây là một số hướng dẫn về các tính năng này:

 1. Tính năng tổng hợp văn bản:

  • API Summary cho phép tổng hợp nội dung của một văn bản thành một đoạn văn ngắn, tóm tắt các thông tin quan trọng. Đây là tính năng hữu ích cho các ứng dụng như trích xuất tin tức hoặc tóm tắt bài báo.
  • Để sử dụng tính năng này, bạn cần cung cấp văn bản đầu vào cho API và chỉ định độ dài của văn bản tổng hợp trả về.
 2. Tính năng tạo tiêu đề:

  • API Headline cho phép tạo ra một tiêu đề phù hợp cho văn bản đầu vào. Đây là tính năng hữu ích cho các ứng dụng như tạo tiêu đề cho bài báo hoặc sản phẩm.
  • Để sử dụng tính năng này, bạn cần cung cấp văn bản đầu vào cho API và chỉ định độ dài của tiêu đề trả về.
 3. Tính năng dịch thuật:

  • API Translation cho phép dịch văn bản từ một ngôn ngữ sang một ngôn ngữ khác. Đây là tính năng hữu ích cho các ứng dụng như dịch văn bản cho các nhu cầu giao tiếp hoặc nghiên cứu.
  • Để sử dụng tính năng này, bạn cần cung cấp văn bản đầu vào cho API, ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích.
 4. Tính năng sinh văn bản:

  • API Text Generation cho phép tạo ra một văn bản mới dựa trên các văn bản đã cho. Đây là tính năng hữu ích cho các ứng dụng như tạo nội dung cho trang web hoặc ứng dụng chatbot.
  • Để sử dụng tính năng này, bạn cần cung cấp các văn bản đầu vào cho API và chỉ định độ dài của văn bản trả về.

=> Mình sẽ hướng dẫn sử dụng những api này trong bài viết sau nhé

Các tài nguyên học tập và phát triển với ChatGPT API.

 

Một số tài nguyên học tập và phát triển với ChatGPT API:

 1. Tài liệu chính thức của ChatGPT API: Trang web chính thức của ChatGPT cung cấp tài liệu chi tiết về API và cách sử dụng nó. Bạn có thể tìm thấy các hướng dẫn về cách đăng ký và lấy API key, cách sử dụng các phương thức của API, và các ví dụ cụ thể.

 2. GitHub: ChatGPT cung cấp các mã mẫu và các thư viện hỗ trợ cho các ngôn ngữ khác nhau trên GitHub. Đây là nơi tốt để tìm kiếm các mã mẫu và thư viện để sử dụng trong các ứng dụng của bạn.

 3. Thư viện mã nguồn mở: Có nhiều thư viện mã nguồn mở khác nhau được cung cấp trên mạng để hỗ trợ cho việc sử dụng ChatGPT API. Bạn có thể tìm kiếm trên GitHub hoặc các trang web mã nguồn mở khác để tìm các thư viện phù hợp với nhu cầu của bạn.

 4. Các khóa học trực tuyến: Có nhiều khóa học trực tuyến khác nhau về xử lý ngôn ngữ tự nhiên và học máy được cung cấp trên các trang web khác nhau như Udemy, Coursera, edX, và nhiều hơn nữa. Bạn có thể tìm kiếm các khóa học này để tìm hiểu thêm về các kiến thức cơ bản và nâng cao trong lĩnh vực này.

 5. Cộng đồng hỗ trợ: Có nhiều cộng đồng hỗ trợ khác nhau trên mạng, bao gồm các diễn đàn, nhóm Facebook và nhóm Telegram. Bạn có thể tham gia vào các cộng đồng này để tìm kiếm các câu hỏi và giải đáp, cũng như học hỏi từ các chuyên gia trong lĩnh vực.

messenger

Messenger KiTuz.Com